Číslo hlasovania: 3409
Číslo bodu: 5.
Ter - 22 (hibás)
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy

   Nehlasovali: