Číslo hlasovania: 341
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Návrhu zmluvy o financovaní projektu „Nakladanie s odpadovými vodami


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

1. súhrnnú informáciu o zabezpečenosti projektu "Nakladanie s odpadovými vodami mesta Komárno" v rámci programu ISPA
2. návrh novej zmluvy o financovaní zaslaný IAEIP MŽP SR

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

rokovať o návrhu novej zmluvy v zmysle pripomienok

C) splnomocňuje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

podpísať zmluvu o financovaní, ak zásadným spôsobom neohrozí finančné hospodárenie mesta.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: