Číslo hlasovania: 3410
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., na zabezpečenie prevádzkovej rezervy na ČOV Komárno a k oprave šnekového čerpadla      Mestské zastupitežstvo v Komárne


súhlasí

s nákupom prevádzkovej rezervy na ČOV Komárno a opravou šnekového čerpadla pre KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., v roku 2007 s finančným krytím z vlastných zdrojov KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s..Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy

   Nehlasovali: