Číslo hlasovania: 3411
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., na doriešenie investičných faktúr za rok 2005 - 2006      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


žiada
Mgr. Csintalan Miklósa, hlavného kontrolóra mesta Komárno

prešetriť korešpondenciu medzi mestom Komárno a KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. za rok 2005 a 2006.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: