Číslo hlasovania: 3412
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu investícií KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.,na roky 2007 – 2012      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ berie na vedomie

správu o plánovaných investíciách KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., na roky 2007 – 2012
(prílohu uznesenia tvorí rozpis plánovaných investícií),

B/ žiada
riaditeľa KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

predložiť a upresniť investičný plán KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., s presným rozpisom na roky 2007 – 2012 a s presným uvedením zdroja investícií,

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: riaditeľ KOMVaK, a.s. Komárno

C/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

vyčísliť výšku odpisov na vodárenskom majetku mesta Komárno do 31. decembra 2006.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: