Číslo hlasovania: 3413
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o regulácii cien vo vodohospodárskych činnostiach      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


berie na vedomie

rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0085/2007/V zo dňa 22.12.2006 o cene za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., na obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007 nasledovne:

- pevná cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov: 20,50 Sk/m3 bez DPH,
- pevná cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov v lokalite Zemianska Olča, Okoličná na Ostrove, Tôň: 21,80 Sk/m3 bez DPH,
- pevná cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti: 9,00 Sk/m3 bez DPH,
- pevná cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov: 17,10 Sk/m3 bez DPH.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: