Číslo hlasovania: 3414
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Ratingovému hodnoteniu spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.      Mestské zastupitežstvo v Komárne


berie na vedomie

Ratingové hodnotenie spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., vypracované Slovenskou Ratingovou agentúrou, a.s., dňa 28. novembra 2006.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  László Fazekas
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: