Číslo hlasovania: 3415
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k výkazu realizovaných služieb Strediska služieb škole v Komárne za rok 2006      Mestské zastupiteľstvo v Komárne

ukladá
Mestskému úradu v Komárne

vypracovať návrh na riešenie všetkých vzniknutých problematík súvisiacich so zrušením príspevkovej organizácie mesta Komárno Strediska služieb škole Komárno a predložiť na nasledujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne.

Termín: do 1. júla 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚ KomárnoPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali: