Číslo hlasovania: 3417
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k výsledku hospodárenia Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno,za rok 2006      Mestské zastupitežstvo v Komárne


berie na vedomie

1. výsledok hospodárenia Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno, za rok 2006 nasledovne
príjmy celkom: 16.366 tis. Sk
výdavky celkom: 16.366 tis. Sk

2. výsledok hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno, za rok 2006 nasledovne
príjmy celkom: 1.506 tis. Sk
výdavky celkom: 1.506 tis. Sk

s tým, že hospodársky výsledok školy za rok 2006 je vyrovnaný.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: