Číslo hlasovania: 342 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Zriadeniu rady Mestského zastupitežstva v Komárne


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) zriaďuje

mestskú radu Mestského zastupitežstva v Komárne

B) volí

členov mestskej rady:Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: