Číslo hlasovania: 3421
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k výsledku hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno, za rok 2006      Mestské zastupitežstvo v Komárne


berie na vedomie

1. výsledok hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno, za rok 2006 nasledovne
príjmy celkom: 12.854 tis. Sk
výdavky celkom: 12.854 tis. Sk

2. výsledok hospodárenia Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno za rok 2006 nasledovne
príjmy celkom: 1.291 tis. Sk
výdavky celkom: 1.291 tis. Sk

s tým, že hospodársky výsledok školy za rok 2006 je vyrovnaný.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: