Číslo hlasovania: 3423
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na roky 2007 – 2009      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno na roky 2007 – 2009 v členení:
- rok 2007 14.336 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 8.526 tis. Sk)
- rok 2008 13.788 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 8.016 tis. Sk)
- rok 2009 14.045 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 7.933 tis. Sk)
ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

B/ ukladá
riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedná: riaditeľka MsKS KomárnoPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: