Číslo hlasovania: 3424
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu rozpočtu Média Comaromiensis, n.f., na roky 2007 - 2009      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ berie na vedomie

rozpočet neziskovej organizácie Média Comaromiensis, n.f., na roky 2007 - 2009 v členení:
- rok 2007 4.836 tis. Sk
- rok 2008 4.790 tis. Sk
- rok 2009 6.596 tis. Sk
ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

B/ žiada
správcu fondu Média Comaromiensis, n.f.

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedný: správca fondu Média Comaromiensis, n.f.,Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy  Attila Petheő

   Nehlasovali: