Číslo hlasovania: 3425
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu rozpočtu Domova Dôchodcov Komárno na roky 2007-2009      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

1. rozpočet rozpočtovej organizácie Domova dôchodcov Komárno na roky 2007-2009
v členení:
- rok 2007 31.942 tis. Sk
- rok 2008 35.167 tis. Sk
- rok 2009 38.517 tis. Sk
ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

2. maximálnu výšku dotácie od mesta Komárno pre Domov Dôchodcov Komárno na roky 2007 – 2009 vo výške dotácie od mesta Komárno na rovnakej úrovni ako za predchádzajúci rok pre Domov Dôchodcov Komárno,

B/ ukladá
riaditeľke Domova dôchodcov Komárno

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Zodpovedná: riaditeľka DD Komárno
Termín: priebežnePoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy

   Nehlasovali: