Číslo hlasovania: 3428
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno, na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

1. rozpočet Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno, na strane príjmov a výdavkov vo výške 14.026.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 13.856.000,- Sk) na rok 2007 ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno, na strane príjmov a výdavkov vo výške 1.409.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 1.059.000,- Sk) na rok 2007 ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)

B/ ukladá
riaditežovi Základnej školy, Komenského ul. 3, Komárno

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodrža schválený rozpočet.

Termín: do 31. decembra 2007
Zodpovedný: riaditež ZŠPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: