Číslo hlasovania: 3429
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, na strane príjmov a výdavkov vo výške 10.266.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 10.249.000,- Sk) na rok 2007 ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, na strane príjmov a výdavkov vo výške 1.734.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 1.346.000,- Sk) na rok 2007 ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)

B/ ukladá
riaditežke Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodrža schválený rozpočet.

Termín: do 31. decembra 2007
Zodpovedná: riaditežka ZŠPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: