Číslo hlasovania: 343
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Zriadeniu odborných komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) zriaďuje

odborné komisie mestského zastupiteľstva:

B) schvaľuje

zloženie odborných komisií:

C) volí

predsedov a členov jednotlivých komisií:

Finančná komisia:
predseda:Gy. L.
členovia - poslanci:Cs. Ľ.
H. M.
Z. Š.
členovia - odborníci:K. K.
K. Ľ.
O. V.

Komisia pre rozvoj mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch:
predseda:S. L.
členovia - poslanci:Cz. A.
T. P.
Cs. Ľ.
členovia - odborníci:J. T.
K. Cs.
V. E.

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové:
predseda:B. P.
členovia - poslanci:G. B.
M. A.
P. A.
členovia - odborníci:O. I.
V. M.
R. K.

Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže:
predseda:Sz. L.
členovia - poslanci:F. Cs.
Z. Š.
B. Gy.
členovia - odborníci:M. M.
S. Z.
D. É.

Komisia životného prostredia a verejného poriadku:
predseda:F. A.
členovia - poslanci:N. G.
B. Gy.
Z. Š.
členovia - odborníci:M. M.
R. M.
Sz. E.

Komisia na prešetrenie sťažností:
predseda:H. É.
členovia - poslanci: G. B.
N. G.
H. T.
B. Š.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 343 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Zriadeniu odborných komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne


Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) zriaďuje

odborné komisie mestského zastupiteľstva:

B) schvaľuje

zloženie odborných komisií:

C) volí

predsedov a členov jednotlivých komisií:

Finančná komisia:
predseda:Gy. L.
členovia - poslanci:Cs. Ľ.
H. M.
Z. Š.
členovia - odborníci:K. K.
K. Ľ.
O. V.

Komisia pre rozvoj mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch:
predseda:S. L.
členovia - poslanci:Cz. A.
T. P.
Cs. Ľ.
členovia - odborníci:J. T.
K. Cs.
V. E.

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové:
predseda:B. P.
členovia - poslanci:G. B.
M. A.
P. A.
členovia - odborníci:O. I.
V. M.
R. K.

Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže:
predseda:Sz. L.
členovia - poslanci:F. Cs.
Z. Š.
B. Gy.
členovia - odborníci:M. M.
S. Z.
D. É.

Komisia životného prostredia a verejného poriadku:
predseda:F. A.
členovia - poslanci:N. G.
B. Gy.
Z. Š.
členovia - odborníci:M. M.
R. M.
Sz. E.

Komisia na prešetrenie sťažností:
predseda:H. É.
členovia - poslanci: G. B.
N. G.
H. T.
B. Š.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: