Číslo hlasovania: 3430
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno, na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

1. rozpočet Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno, na strane príjmov a výdavkov vo výške 7.376.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 7.226.000,- Sk) na rok 2007 ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. pohraničná 9, Komárno, na strane príjmov a výdavkov vo výške 840.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 694.000,- Sk) na rok 2007 ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)

B/ ukladá
riaditežke Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodrža schválený rozpočet.

Termín: do 31. decembra 2007
Zodpovedná: riaditežka ZŠPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: