Číslo hlasovania: 3431
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

1. rozpočet Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, na strane príjmov a výdavkov vo výške 17.472.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 17.272.000,- Sk) na rok 2007 ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, na strane príjmov a výdavkov vo výške 2.165.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 1.715.000,- Sk) na rok 2007 ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)

B/ ukladá
riaditežovi Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom,

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodrža schválený rozpočet.

Termín: do 31. decembra 2007
Zodpovedný: riaditež ZŠPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: