Číslo hlasovania: 3432
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno, na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

1. rozpočet Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno, na strane príjmov a výdavkov vo výške 10.317.000,- Sk (z toho dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 10.317.000,- Sk) na rok 2007 ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)

2. rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole, Rozmarínová ul. 1, Komárno, na strane príjmov a výdavkov vo výške 1.252.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 832.000,- Sk) na rok 2007 ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)

B/ ukladá
riaditežke Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodrža schválený rozpočet.

Termín: do 31. decembra 2007
Zodpovedná: riaditežka ZŠPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: