Číslo hlasovania: 3433
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom, na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

rozpočet Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom, na strane príjmov a výdavkov vo výške 12.665.000,- Sk (z toho dotácia z rozpočtu mesta Komárno vo výške 10.765.000,- Sk) na rok 2007 ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia)

B/ ukladá
riaditežovi Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom,

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia a dodrža schválený rozpočet.

Termín: do 31. decembra 2007
Zodpovedný: riaditež ZUŠPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: