Číslo hlasovania: 3434
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Komárno a základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ berie na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2007, povolené prekročenie pri dosiahnutí vyšších príjmov na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o normatívne finančné prostriedky vo výške 10.151 tis. Sk pre základné školy v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno – prenesená kompetencia, na rok 2007 na základe rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2007 od Krajského školského úradu v Nitre,

B/ schvažuje

zvýšenie rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno – prenesená kompetencia na rok 2007 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o normatívne finančné prostriedky vo výške 6.251 tis. Sk od Ministerstva školstva SR nasledovne:

- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, vo výške 996 tis. Sk,
- Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno, vo výške 1.236 tis. Sk,
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, vo výške 914 tis. Sk,
- Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno, vo výške 645 tis. Sk,
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, vo výške 1.540 tis. Sk,
- Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno, vo výške 920 tis. Sk,

C/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne a
riaditežom základných škôl s právnou subjektivitou
v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno

1. premietnu zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia do rozpočtu mesta Komárno a do rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2007,

2. postupova v zmysle bodu A/, B a C/1 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno a riaditelia ZŠPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: