Číslo hlasovania: 3435
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

povolené prekročenie rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007 na strane kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o finančné prostriedky v celkovej výške 3.435 tis. Sk na „Rekonštrukciu budovy ZŠ s VJM Eötvösa Komárno“ v súlade s listom Ministerstva školstva SR č. CD-2006-20330/46629-1:052 zo dňa 21. decembra 2006, o účelové finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva SR z predchádzajúceho roka,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. premietnu zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007,
2. postupova v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 31. decembra 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: