Číslo hlasovania: 3436
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ berie na vedomie

1. povolené prekročenie výdavkovej časti rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007 na strane kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov pre Domov dôchodcov o finančné prostriedky z Ministerstva financií Slovenskej republiky nasledovne:

Kapitálové príjmy DD

Kód zdroja 111

- 540 tis. Sk 

Finančné príjmové operácie

Kód zdroja 131

+ 540 tis. Sk

Kapitálové výdavky DD

Kód zdroja 111

- 540 tis. Sk

Kapitálové výdavky DD

Kód zdroja 131

+ 540 tis. Sk


- o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky Domova dôchodcov z predchádzajúceho roka,

2. povolené prekročenie výdavkovej časti rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky z predchádzajúceho roka o dotáciu z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky vo výške 184 tis. Sk,

3. povolené prekročenie výdavkovej časti rozpočtu Mesta Komárno na prenesené kompetencie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2007 na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky v celkovej výške 141 tis. Sk od Ministerstva školstva Slovenskej republiky a zmenu kódu zdroja nasledovne:

Cestovné žiakom

Kód zdroja 111

- 97 tis. Sk

Cestovné žiakom

Kód zdroja 131

97 tis. Sk

Odchodné zamestnancom

Kód zdroja 111

 - 25 tis. Sk

Odchodné zamestnancom

Kód zdroja 131

 25 tis. Sk

Asistent učiteľa

Kód zdroja 111

 - 19 tis. Sk

Asistent učiteľa

Kód zdroja 131

 19 tis. Sk


- o účelové finančné prostriedky z rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky z predchádzajúceho roka,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne
a riaditeľke Domov Dôchodcov Komárno

1. premietnuť zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu Mesta Komárno a Domov Dôchodcov Komárno na rok 2007,

2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 30. júna 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: