Číslo hlasovania: 3437
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavsko-trnavskej arcidiézy o finančnú dotáciu na školské zariadenie na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 935 tis. Sk na bežné výdavky školských zariadení pri Spojenej cirkevnej škole MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno – MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont, Király püspök u. 30, 945 01 Komárom, na rok 2007 na základe listu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010017/2007-442 zo dňa 1. februára 2007,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 30. apríla 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: