Číslo hlasovania: 3438
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti Základnej školy, Ul. Pohraničná, Komárno, o zvýšenie finančných prostriedkov na originálnu kompetenciu na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne


neschvažuje

zvýšenie finančných prostriedkov pre Školský klub detí pri Základnej škole, Ul. Pohraničná, Komárno, na rok 2007, nakožko finančné prostriedky na originálnu kompetenciu boli rozdelené na základe aktuálneho počtu detí v jednotlivých zariadeniach v zmysle výkazu o základnej škole k 15. septembru 2006.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 László Fazekas  Csaba Fehér Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč

   Nehlasovali: