Číslo hlasovania: 3439
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom, o zabezpečenie finančných prostriedkov na „Rekonštrukciu ústredného kúrenia hlavnej budovy ZUŠ“      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ neschvaľuje

poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Komárno na rok 2007 pre Základnú umeleckú školu, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom, na investičnú akciu „Rekonštrukcia ústredného kúrenia budovy ZUŠ“ na rok 2007, nakoľko schválený rozpočet Mesta Komárno na roky 2007 – 2009 neobsahuje uvedenú investičnú akciu,

B/ doporučuje
riaditeľovi Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom

vyčleniť finančné prostriedky z vlastného rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom, schváleného na rok 2007 na investičnú akciu „Rekonštrukcia ústredného kúrenia budovy ZUŠ“.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth
 Attila Petheő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Juraj Bača  László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh

   Nehlasovali: