Číslo hlasovania: 344
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Návrhu na rozdelenie úloh a vymedzenie okruhu úkonov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

rozdelenie úloh a vymedzenie okruhu úkonov a činností zástupcov primátora pri zastupovaní primátora mesta Komárna (tvorí prílohu uznesenia).
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: