Číslo hlasovania: 3441
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu na zmenu rozpočtu mesta Komárno a škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

1. zmenu rozpočtu mesta Komárno na prenesené kompetencie a rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2007, povolené prekročenie na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy za prvý štvrrok 2007 na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Nitre č. 1/2007 zo dňa 29. januára 2007, podža Protokolu č. 9Y81GE9QK6 o vzdelávacích poukazov zriaďovateža, nasledovne:

- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 105.120,- Sk
- Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno
- vo výške 125.520,- Sk
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 86.880,- Sk
- Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno
- vo výške 61.920,- Sk
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 146.880,- Sk
- Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno
- vo výške 96.720,- Sk

2. zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2007, povolené prekročenie na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy za prvý štvrrok 2007 vo výške 12.960,- Sk na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Nitre č. 1/2007 zo dňa 29. januára 2007, podža Protokolu č. 9Y81GE9QK6 o vzdelávacích poukazov zriaďovateža,

3. zmenu rozpočtu mesta Komárno na prenesené kompetencie a rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2007, povolené prekročenie na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky na cestovné žiakom za prvý štvrrok 2007 na základe rozpočtového opatrenia Krajského školského úradu v Nitre č. 2/2007 zo dňa 29. januára 2007, podža rozpisu Odboru školstva a kultúry Mestského úradu Komárno, nasledovne:

- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 10.830,- Sk

- Základná škola, Komenského ul. 3, Komárno
- vo výške 76.152,- Sk

- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 9.348,- Sk

- Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno
- vo výške 13.224,- Sk

- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom
- vo výške 110.637,- Sk

- Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno
- vo výške 18.468,- Sk

4. zmenu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno, na rok 2007, povolené prekročenie pri dosiahnutí vyšších príjmov na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o nenormatívne finančné prostriedky vo výške 48.000,- Sk na asistent učiteža za prvý štvrrok 2007 na základe rozpočtového opatrenia č. 3/2007 od Krajského školského úradu v Nitre zo dňa 30. januára 2007,

5. zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2007 povolené prekročenie pri dosiahnutí vyšších príjmov na strane bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky vo výške 169.824,- Sk na samostatný školský úrad za prvý štvrrok 2007 na základe rozpočtového opatrenia č. 4/2007 od Krajského školského úradu v Nitre zo dňa 1. februára 2007,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne a
riaditežom základných škôl s právnou subjektivitou
v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno

1. premietnu zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu mesta Komárno a do rozpočtu základných škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2007,

2. postupova v zmysle bodu A/, B/1 tohto uznesenia.

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno a riaditelia ZŠPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: