Číslo hlasovania: 3442
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k rozpočtu Domov Dôchodcov Komárno na rok 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne


berie na vedomie

záväzný limit dotácie na bežné výdavky pre Domov Dôchodcov Komárno na rok 2007 vo výške 15.314 tis. Sk na základe listu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009612/2007-442 na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: