Číslo hlasovania: 3443
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu na zmenu rozpočtu Domova Dôchodcov Komárno na rok 2007      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

1. nákup priemyselnej automatickej práčky v sume 205 tis. Sk pre Domov Dôchodcov Komárno,

2. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu Domova Dôchodcov Komárno na rok 2007, zníženie na strane bežných výdavkov a zvýšenie na strane kapitálových výdavkov o finančné prostriedky v celkovej výške 205 tis. Sk, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,

B/ ukladá
riaditeľke Domov Dôchodcov Komárno

1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu A/2 tohto uznesenia do rozpočtu Domova Dôchodcov Komárno na rok 2007,

2. postupovať v zmysle bodu A/ a B/2 tohto uznesenia.

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedná: riaditeľka DDPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: