Číslo hlasovania: 3444
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, o poskytnutie finančného príspevku na výmenu osvetlenia      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ berie na vedomie

žiadosť riaditeľky Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, o poskytnutie finančného príspevku na výmenu osvetlenia,

B/ schvaľuje

poskytnutie finančného príspevku vo výške 28 tis. Sk z normatívnych finančných prostriedkov na rok 2007,

C/ ukladá
riaditeľke Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom

1. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/ tohto uznesenia do rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom, na rok 2007,

2. postupovať v zmysle bodu B/, C/1 tohto uznesenia.

Termín: do 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedná: riaditeľka ZŠPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: