Číslo hlasovania: 3445
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k dohode o urovnaní medzi spoločnosťou ALTERNATÍVA, s.r.o. a príspevkovou organizáciou Mestský podnik cestovného ruchu Komárno      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje


dohodu o urovnaní medzi spoločnosťou ALTERNATÍVA, s.r.o. a príspevkovou organizáciou Mestský podnik cestovného ruchu Komárno vo výške istiny,

B/ ukladá
riaditeľovi Mestského podniku cestovného ruchu Komárno

postupovať v zmysle bodu A tohto uznesenia.

Termín: 30 dní po schválení uznesenia
Zodpovedný: riaditeľ MPCRPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  László Fazekas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus

   Zdržali sa:
Ing. Gábor Dékány Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth

   Nehlasovali: