Číslo hlasovania: 3446
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu na zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2007      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ berie na vedomie


- povolené prekročenie rozpočtu mesta Komárno na rok 2007, pri dosiahnutí vyšších príjmov pre ŠFRB o sumu 174,4 tis. Sk, na základe oznámenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave č. 2007-8769/3651-1 zo dňa 17.1.2007 o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB na rok 2007,

- povolené prekročenie rozpočtu mesta Komárno na rok 2007, pri dosiahnutí vyšších príjmov o sumu 59 tis. Sk, na základe oznámenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-207-2007/03246 zo dňa 26.01.2007 o poskytnutí dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík na rok 2007,

- povolené prekročenie rozpočtu mesta Komárno na rok 2007, pri dosiahnutí vyšších príjmov o sumu 366 tis. Sk, na základe oznámenia Obvodného úrad v Komárne č. U/2007/00349-2 zo dňa 26.02.2007 o úhrade nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR,

- povolené prekročenie rozpočtu mesta Komárno na rok 2007, pri dosiahnutí vyšších príjmov o sumu 146 tis. Sk, na základe oznámenia Krajského úradu životného prostredia v Nitre č. 2007/00104 zo dňa 22.01.2007o poskytnutí dotácií na prenesený výkon štátnej správy o životné prostredie na rok 2007,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. premietnuť zmeny rozpočtu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia do rozpočtu mesta Komárno na rok 2007,

2. postupovať v zmysle bodu A a B/1 tohto uznesenia.

Termín: 31. máj 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: