Číslo hlasovania: 3447
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k žiadosti Základnej školy Komenského ul. 3, Komárno, o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ ukladá
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

odstráni havarijný stav kanalizačného potrubia v Základnej škole, Komenského ul. 3, Komárno,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne a
riaditežovi KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

započítava vzájomne pohžadávky a záväzky medzi Mestom Komárno a KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. vo výške skutočných nákladov na odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia v Základnej škole, Komenského ul.3, Komárno,

Termín: 30 dní po schválení uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ Komárno a
riaditež KOMVaK, a.s.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: