Číslo hlasovania: 3448
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie      Mestské zastupitežstvo v Komárne


berie na vedomie

Správu Finančnej komisie v Komárne zo dňa 27. februára 2007, 13. marca 2007 a 2. apríla 2007.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: