Číslo hlasovania: 3449
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Predbežnej správe k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 52/2007 zo dňa 1. marca 2007      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


poveruje
Mgr. Miklósa Csintalana, hlavného kontrolóra

prešetriť všetky okolnosti týkajúce sa realizácie parkovacieho systému, a to od vyhlásenia podmienok verejno-obchodnej súťaže až po podpísanie zmluvy.

Zodpovedný: hlavný kontrolórPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Farkas JUDr. Éva Hortai Ing. István Zámbó

   Nehlasovali: