Číslo hlasovania: 345
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Poriadku odmeňovania volených orgánov mesta Komárno a mestského zastupitežstva v Komárne


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

Poriadok odmeňovania volených orgánov Mesta Komárno a Mestského zastupitežstva v Komárne.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: