Číslo hlasovania: 3450
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Predbežnej správe k uzneseniu Mestského zastupitežstva v Komárne č. 52/2007 zo dňa 1. marca 2007      Mestské zastupitežstvo v Komárne


žiada
MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta

zvola mimoriadne uzatvorené Mestské zastupitežstvo za účelom prerokovania obsahu zmluvy uzatvorenej s ACTIV s.r.o.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
Ing. László Stubendek MUDr. Péter Tóth

   Proti:
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Tamás Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. István Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh

   Nehlasovali: