Číslo hlasovania: 3451
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Predbežnej správe k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 52/2007 zo dňa 1. marca 2007      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ berie na vedomie

Predbežnú správu k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 52/2007 zo dňa 19. marca 2007,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

preložiť na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva do 3. mája 2007 pozmeňovací návrh s účinnosťou od 1. júna 2007.

Termín: 3.mája 2007
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
 Juraj Bača Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus JUDr. Tamás Novák

   Zdržali sa:
MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh

   Nehlasovali: