Číslo hlasovania: 3452
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Informácii o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu v znení neskorších predpisov      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


berie na vedomie

Informáciu o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, v zmysle zápisnice Komisie zo dňa 26. marca 2007, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu v znení neskorších predpisov.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány

   Nehlasovali: