Číslo hlasovania: 3454
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k návrhu na schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu Mesta Komárno      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

Dodatok č. 1 k Štatútu Mesta Komárno,

B/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

Dodatok č. 1 k Štatútu Mesta Komárno zverejni na webovej stránke Mesta Komárno.

Termín: do 30 dní od schválenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: