Číslo hlasovania: 3455
Číslo bodu: 5.
Uznesenie k Správe Komisie pre verejnú súťaž      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ berie na vedomie

Správu Komisie pre verejnú súťaž zo dňa 14. apríla 2007,

B/ schvaľuje

1. predaj 2-izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1418 na Ul. budovateľskej 58/32 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5065/184308 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 5449 o výmere 888 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č.9132 v k.ú. Komárno, pre T. A. rodeného A., trvalým pobytom Bodza č. 94, za kúpnu cenu 425.000,-Sk,

2. predaj 2-izbového bytu na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1418 na Ul. budovateľskej č. 58/36 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 5147/184308 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 5449 o výmere 888 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č. 9132 v k.ú. Komárno, pre M. B. rodenú B., Komárno, za kúpnu cenu 371.000,-Sk,

3. predaj 3-izbového bytu na I. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1333 na Ul. mládeže 11/3 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 7298/122484 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 6015 o výmere 538 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č. 8465 v k.ú. Komárno, pre A. K. rodenú T., s trvalým pobytom 946 34 Bátorové Kosihy č. 974, za kúpnu cenu 895.000,-Sk,

4. predaj garsónky na prízemí obytného domu so súpisným číslom 666 na Košickej ul. č. 38/1 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 2115/322923 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 7323 o výmere 604 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č. 7324 v k.ú. Komárno, pre A. Sz. rodenú Cz. a manžela A. Sz. rodeného Sz. Komárno za kúpnu cenu 430.000,-Sk,

5. predaj garsónky na II. poschodí obytného domu so súpisným číslom 1390 na Zváračskej ul. č. 1/10 v Komárne, spoluvlastníckeho podielu 2256/251997 na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. č. 5820 o výmere 987 m2, zastavaná plocha, vedených na LV č. 8581 v k.ú. Komárno, pre Ing. V. K. rodeného K. a manželku V. K. rodenú K. Komárno, za kúpnu cenu 351.000,-Sk,

za nasledovných podmienok:
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

 

C/ schvaľuje

odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž podľa návrhu predsedu komisie v zmysle Organizačného poriadku komisie pre verejnú súťaž konanú dňa 14. apríla 2007 nasledovne:

Ing. Kornél Horváth - predseda komisie 2.500,- Sk
Ing. Imrich Dubány - licitátor 2.500,- Sk
Mgr. Ondrej Gajdáč 2.500,- Sk
Ing. Béla Sánta 2.500,- Sk

D/ ukladá
Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnych zmlúv v zmysle bodu B/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ

2. vyplatiť odmenu pre zúčastnených členov komisie pre verejnú súťaž v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.

Termín: 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: