Číslo hlasovania: 3458
Číslo bodu: 6.
Uznesenie k Správe Komisie životného prostredia a verejného poriadku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


žiada
Mestský úrad v Komárne

vypísať verejnú súťaž na komplexné riešenie lokality mŕtveho ramena Váhu a riešenie trvalého skvalitnenia vody mŕtveho ramena tak, aby táto bola vhodná na rekreačné účely i chov rýb.Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér Ing. László Győrfy

   Nehlasovali: