Číslo hlasovania: 3459
Číslo bodu: 6.
Uznesenie k Správe Komisie životného prostredia a verejného poriadku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

zámer na uzatvorenie zmluvy o spolupráci a podmienkach realizácie opatrení na zlepšenie kvality vody „Mŕtveho ramena Váhu“ v Komárne medzi Mestom Komárno a Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., v ktorej budú uvedené garancie zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. ako garanta na zlepšenie kvality vody mŕtveho ramena Váhu v súlade s príslušnými normami platnými v SR, za účelom využívania na rekreačné účely pod podmienkou, že kvalita vody bude garantovaná minimálne na tri roky,

B/ žiada
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

vypracovať návrh zmluvy o spolupráci a podmienkach realizácie opatrení na zlepšenie kvality vody mŕtveho ramena Váhu, ktorá zaručuje výhodné podmienky pre Mesto Komárno, týkajúcej sa spolupráce a podmienok realizácie opatrení na zlepšenie kvality vody mŕtveho ramena Váhu a predložiť ho na nasledujúce zasadnutie MZ.

Termín: nasledujúce zasadnutie MZ
Zodpovedný: riaditeľ štátneho podnikuPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: