Číslo hlasovania: 346
Číslo bodu: 2.
Uznesenie k Schváleniu poslancov na vykonávanie občianskych sobášnych obradov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

na vykonávanie občianskych sobášnych obradov poslancov:

Sz. B.
B. Š.
S. L.
Cs. ź.
P. A.
Z. Š.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: