Číslo hlasovania: 3460
Číslo bodu: 6.
Uznesenie k Správe Komisie životného prostredia a verejného poriadku      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

zmenu investičného plánu Mesta Komárno na rok 2007 nasledovne:

Oddiel/
Trieda

Položka

Kód
zdroja

Text

Rozpočet 2007

06.2.0.

700

40

Vypracovanie projektu – komunálny odbor

- 1.000.000,- Sk

06.2.0.

716

40

Ekologický projekt KO

- 1.000.000,- Sk

05.3.0.

716

40

Úprava vodnej plochy mŕtveho ramena Váhu

2.000.000,- Sk


pričom výška schváleného rozpočtu sa nemení,


B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 15 dní od schválenia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Gábor Dékány  Attila Farkas
 László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Péter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány

   Nehlasovali: