Číslo hlasovania: 3461
Číslo bodu: 6.
Uznesenie k Správe Komisie životného prostredia a verejného poriadku      Mestské zastupiteľstvo v Komárne


A/ schvaľuje

vykonanie ošetrenia vodnej plochy mŕtveho ramena Váhu v Komárne z dôvodu zabezpečenia kvality vody mŕtveho ramena vhodnej na rekreačné účely pod podmienkou, že kvalita vody bude garantovaná minimálne na tri roky,

B/ ukladá
Mestskému úradu Komárno

v nadväznosti na schválenie zmluvy o spolupráci a podmienkach realizácie opatrení na zlepšenie kvality vody „Mŕtveho ramena Váhu“ v Komárne medzi Mestom Komárno a Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p., uskutočniť výber dodávateľa formou podprahovej zákazky v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na akciu „Ošetrenie vodnej plochy mŕtveho ramena Váhu“ s podmienkami podľa bodu A/ tohto uznesenia a v súlade s povolením Obvodného úradu životného prostredia v Komárne č. 2007/00540-Ve-1.

Termín: podľa textu
Zodpovedný: prednosta MsÚPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Péter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: