Číslo hlasovania: 3462
Číslo bodu: 6.
Uznesenie k návehu rozpočtu Schola Comaromiensis na roky 2007 - 2009      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ berie na vedomie

zámer Univerzity J.Selyeho získa akreditáciu študijného programu požnohospodárskeho zamerania,

B/ súhlasí

1. s otvorením prvého ročníka vysokej školy Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar, Révkomáromi Levelezői Tagozat, v rámci Schola Comaromiensis v študijnom roku 2007/2008,
2. s pokračovaním štúdia študentov vysokej školy Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar, Révkomáromi Levelezői Tagozat,v rámci Univerzity J.Selyeho v nadväznosti na akreditáciu študijného programu požnohospodárskeho zamerania.Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
 Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: