Číslo hlasovania: 3463
Číslo bodu: 6.
Uznesenie k návrhu rozpočtu Schola Comaromiensis na roky 2007 - 2009      Mestské zastupitežstvo v Komárne


A/ schvažuje

rozpočet príspevkovej organizácie Schola Comaromiensis na roky 2007 – 2009 v členení:

- rok 2007 1.677 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 385 tis. Sk)
- rok 2008 1.357 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 320 tis. Sk)
- rok 2009 1.264 tis. Sk, (z toho príspevok mesta je 316 tis. Sk)
ako vyrovnaný,
(rozpočet tvorí prílohu uznesenia),

B/ ukladá
riaditežovi Schola Comaromiensis

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedný: riaditež Schola ComaromiensisPoslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Gábor Dékány
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Novák
 Attila Petheő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: